Tutkimukset

Taideyliopiston koordinoima ArtsEqual-hanke tutkii, kuinka taide julkisena palveluna voisi lisätä yhteiskunnallista tasa-arvoa ja hyvinvointia 2020-luvun Suomessa. Hanketta rahoittaa Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvosto. 
http://www.artsequal.fi/

Taikusydän-tutkijaverkosto kokoaa yhteen taiteen, kulttuurin ja hyvinvoinnin teemoista kiinnostuneita tutkijoita ja tutkimusta sekä toimii foorumina yhteistyölle. Valtakunnallisen Taikusydän-tutkijaverkoston tavoitteena on mm. kartoittaa ja seurata alan tutkimusta, tunnistaa tutkimustarpeita, edistää tutkimuksen näkyväksi tekemistä, tukea monitieteistä tutkijakeskustelua ja tutkimusyhteistyötä sekä tutkimuksen ja käytännön välistä vuorovaikutusta. 
https://taikusydan.turkuamk.fi/tutkijaverkosto/tietoa/

Taiteen ja kulttuurin moninaisia vaikutuksia ihmisten ja yhteisöjen hyvinvointiin on tutkittu useilla tieteenaloilla ja eri näkökulmista. Taiteen vaikutuksia on tutkittu esimerkiksi suhteessa fyysiseen ja koettuun terveyteen, subjektiiviseen hyvinvointiin, elämänlaatuun ja yleiseen elämäntyytyväisyyteen sekä mielenterveyteen ja mielen hyvinvointiin. Runsaasti tutkimustietoa on tuotettu myös taiteen sosiaalisiin vaikutuksiin liittyen sekä taiteen merkityksestä elin- ja asuinympäristön kehittämisessä. Tutkimuskatsaus on syntynyt tarpeesta koota yhteen ja jäsentää erilaisia tutkimusnäkökulmia liittyen taiteen, kulttuurin ja hyvinvoinnin välisiin yhteyksiin. Katsaus tiivistää aiheeseen liittyvää tutkimustietoa helppotajuiseen muotoon siten, että tieto on mahdollisimman monen aihepiiristä kiinnostuneen ulottuvilla ja hyödynnettävissä. Vaikuttavaa -julkaisun voi ladata veloituksetta: 
http://julkaisut.turkuamk.fi/isbn9789522166166.pdf